1. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Kancelarii Prawnych, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.krkp.pl

2. Definiowanie pojęć wszelkie terminy związane z Serwisem, należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – niniejszy serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.krkp.pl zwany też Krajowym Rejestrem Kancelarii Prawnych.
 2. Regulamin – regulamin Serwisu, określający zasady funkcjonowania Serwisu.
 3. Usługodawca – www.krkp.pl stanowi własność A2Z WEB LTD, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB Rotherham, United Kingdom, Company Number. 8324869. Usługodawca jest rezydentem podatkowym Anglii, jest też podmiotowo zwolniony z podatku VAT na terenie UK.
 4. Użytkownik – podmiot, osoba fizyczna, lub prawna, zarejestrowana w Serwisie, osoba która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.
 5. Gość – osoba, która nie posiada konta, a może korzystając z wybranych Usług Serwisu
 6. Umowa – porozumienie dwóch Stron na temat świadczenia drogą elektroniczną usług w Serwisie www.krkp.pl, o treści zgodnej z z Regulaminem.
 7. Usługa – są to świadczenia w ramach Konta na podstawie zaakceptowanej przez Strony Umowy. Umowa zawarta jest w momencie wyboru Konta Użytkowanika i akceptacji Regulaminu.
 8. Płatność – opłata pobierana przez Usługodawcę za świadczoną Usługę.
 9. Abonament – okres, w jakim Usługodawca świadczy płatne Usługi za Konto Podstawowe lub Konta Rozszerzone.
 10. Kancelaria prawna - miejsce wykonywania zawodu przez prawnika lub zespół osób tam zatrudnionych. Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kancelarie reprezentują klientów przed sądami i organami administracji, w transakcjach biznesowych, negocjacjach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna.
 11. Do bazy podmiotów prawnych może przystąpić każdy adwokat, radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, komornik, rzecznik patentowy oraz wszelkie inne kancelarie prawne.
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 13. Polityka prywatności – ochrona prywatności danych Użytkowników.
 14. Wizytówka kancelarii – strona Serwisu zawierająca dane wybrane dane z profilu uzytkownika.
 15. Rejestracja – podanie zgodnych z prawdą danych, które upoważniają do rozpoczęcia świadczenia Usługi, a także nawiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 16. Newsletter – Usługa elektroniczna rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników.

3. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest własnością Usługodawcy.
 2. W celu dostępu do Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych on-line .
 3. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę dokonania wpisu, konieczne jest założenie konta użytkownika.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonania wpisu jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail.
 5. Zamieszczone w Serwisie nazwy, opisy, nazwy handlowe lub znaki towarowe podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywać je można jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych.
 6. Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie niezgodne z prawem, netykietą, zasadami społecznego współżycia, lub wprowadzające innych Użytkowników w błąd mogą być usunięte bez podawania przyczyny.
 7. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi przez podmioty trzecie, ponosi Użytkownik.
 8. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody właściciela serwisu, jest zabronione. Zdjęcia i znaki graficzne zamieszczone w galerii, jak również inne nie będące elementem graficznym strony, chronią prawa autorskie. Wykorzystywanie do celów komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.
 9. Usługodawca może modyfikować Regulamin o czym poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną.

4. Świadczenie usług

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z uprzednią rejestracją..
 2. Rejestracji można dokonać na stronach Serwisu.
 3. Korzystać z konta może tylko właściciel, współwłaściciel, pracownik lub współpracownik do tego upoważniony, po zaznajomieniu się z Regulaminem.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
 5. Usługodawca może zblokować konto Użytkownika po stwierdzeniu jego działań utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu. Takie zachowanie być uznane za przestępstwo i w myśl przepisów Kodeksu Karnego zgłoszone organom ścigania.
 6. Użytkownik ma obowiązek do przestrzegania praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zarejestrowanych znaków towarowych. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od działań , które naruszają prawa i dobra osobiste innych.
 7. Użytkownik w ramach posiadanego Konta Podstawowego lub Konta Rozszerzonego dysponuje przestrzenią, gdzie może zamieścić Wizytówkę kancelarii, jej opis, zdjęcia a także artykuły specjalistyczne.
 8. Użytkownik odpowiada za wszelkie treści zamieszczone, które muszą być zgodne z prawdą, obowiązującymi przepisami prawa oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 9. Usługodawca może zblokować lub usunąć konto Użytkownika po stwierdzeniu naruszenia prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa do chwili wyjaśnienia.

5. Za naruszenie praw osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, uznaje się następujące treści, które:

 • krzywdzą, w jakikolwiek sposób jednostki lub grupy ludzi np. wzbudzają nietolerancję, rasizm, fanatyzm itp.
 • prześladują inne osoby, są elementem wykorzystania seksualnego lub elementem przemocy
 • mają przekierowanie do witryn tylko dla osób dorosłych;
 • zagrażają bezpieczeństwu lub prywatności innych osób
 • są kopią własności intelektualnej osób trzecich
 • mają inne ukryte przekierowania
 • promują agresję, przestępczość lub są wirusami komputerowymi
 • promują hazard, piramidy sprzedaży lub piramidy finansowe
 • są kopią znaku towarowego innej osoby i nie posiadają pisemnej zgody na użytkowanie naruszają prawo innych osób wynikające z innych praw lub umów
 • promują symbole nielegalne i niezgodne z konstytucją

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w serwisie:

 1. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy oraz zablokowania konta i wstrzymania świadczenia Usług gdy Użytkownik naruszy Regulamin lub nie dokona płatności w ustalonym terminie.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu umowy, zablokowaniu konta lub wstrzymaniu świadczenia przy użyciu poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta z winy Użytkownika, Usługodawca nie zwraca pieniędzy za opłacony abonament.

7. Usunięcie konta Użytkownika

 1. Konto Użytkownika może być usunięte w każdej chwili przez Usługodawcę lub Użytkownika.
 2. Usunięcie konta skutkuje utratą wszelkich wpisów dokonanych przez Użytkownika.
 3. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika przed datą zakończenia usługi opłata za Abonament nie będzie zwrócona.

8. Polityka prywatności

 1. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne niezbędne w celu możliwości kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca jest administratorem zebranych danych osobowych.
 3. Usługodawca za pomocą poczty elektronicznej będzie przekazywał dokumenty finansowe dotyczące opłat za abonament oraz może przesyłać informacje handlowe w tym newsletters.
 4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Serwisu krkp.pl

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Regulamin nie dotyczy informacji na temat usług lub towarów podmiotów innych niż Usługodawca, umieszczonych w Serwisie komercyjnie, gościnnie, barterowo lub niekomercyjnie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz z przyczyn technicznych typu serwis, wymiana sprzętu, modernizacja serwisu i zdarzeń losowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie danych do logowania będących własnością Użytkownika.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane są tylko w postaci pisemnej oraz emailowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 2. W każdej reklamacji powinny być dane Użytkownika pozwalające na kontakt z nim oraz identyfikacja i opis usługi, której ona dotyczy
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca poczyni wszelkie czynności zmierzające do naprawienia podstawy reklamacji lub uzasadni odmowę naprawienia czynności wskazanych w reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Stronami, dotyczące świadczenia Usług, które nie zostały rozpatrzone w postępowaniu reklamacyjnym, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 roku

Dodaj kancelarię

UWAGA! Pakiet firmowy BASIC w naszym serwisie rejestrujemy bezpłatnie.

Załóż konto

Kontakt

Znajdź nas KRKP na Facebook KRKP na Google+ KRKP na LinkedIn KRKP na GoldenLine

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

Partnerzy

facebook